Günümüzde gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Çevre kirliliğinin etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde gösterdiği olumsuz etkiler nedeni ile çevreye verilen önemde artmıştır. Çevre kirliliği ile mücadele için önlemler alınmaya başlanmıştır. Birçok ülkede çevre ve çevre kirliliği gündemin önemli maddeleri içinde yer almaya başlamıştır. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire başkanlığına bağlı olan Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz;

 

1. Katı Atık Depolama Faaliyeti,

2. Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği İle Mücadele Faaliyeti,

3. Özel Atıklara İlişkin Yapılan Çalışmalar,

  • Tıbbi Atıkların Yönetimi
  • Atık Pil Toplama Faaliyetleri
  • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi
  • Atık Yağların Toplanması ve Bertarafı
  • Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Bertarafı
 

4. Sıfır Atık Projesi, faaliyetleri yürütülmektedir.

 

1. KATI ATIK DEPOLAMA FAALİYETİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesine göre Büyükşehir Belediyesi; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirilmesi, bu amaçla tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili sorumlu tutulmuştur. Evsel atıkların toplanması görevi ilçe belediyelerine verilmiştir. 

Toplam İnşaat maliyeti 41.449.526,85 TL. olan Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama ve Kompost Tesisi, 30.11.2015 tarihinde işletmeye alınarak atık kabulüne başlanmıştır. 

Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimiz içerisinde yer alan 5.000 Ton / Yıl kapasiteli Kompost Tesisinde, Park ve bahçe atıklarından Kompost üretimine başlanılmıştır.

 

Düzenli depolama tesisinin işletmeye alınması ile birlikte kapatılan eski çöp depolama sahasında, 2011 yılından itibaren metan gazından elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir.

 

2. ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE FAALİYETİ

Çevre ve Orman Bakanlığının 22.08.2006 tarihli yazısı ile ısınma amaçlı satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza verilmiştir. 13.1.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak satışa sunulan katı yakıtların denetimi daire başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

2006 yılından itibaren Çevre Şehircilik Bakanlığından alınan yetki devri ile hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan katı yakıt satış noktalarının denetimi ve idari yaptırım uygulama konusunda yetki devri yapılmıştır.

Temiz hava planı çerçevesinde İl Mahalli Çevre Kurulunun almış olduğu karar gereği merkez (Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, İncesu, Talas) ilçelerimizde yerli kömür satışına izin verilmemektedir. Bu kapsamda ısınma amaçlı olarak ilimiz merkez ilçeleri sınırlarında ithal katı yakıtların satış ve kullanılmasına izin verilmektedir. Hava kirliliği mücadele ekiplerimiz tarafından 15 Ekim–01 Nisan tarihleri temiz hava planı programı çerçevesinde katı yakıt satışı yapan işletmelerde Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesinin mevcut olup olmadığı, katı yakıtların yönetmelik hükümleri çerçevesinde satışa sunulup sunulmadığı hakkında gerekli denetimler yapılmakta ve incelenmek üzere numuneler alınmaktadır. Alınan numuneler Çevre Orman Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi almış laboratuarlara gönderilmektedir. Ayrıca yeni sanayi bölgesinde bulunan işletmelerde mineral motor yağı yakılmasının önüne geçilmiş olup bilgilendirme ve idari işlemlerde temiz hava planı kapsamında yürütülmektedir.

 

Bununla birlikte; İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 20.05.2014 tarih ve 299 sayılı kararıyla 5 merkez ilçe ( Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ) sınırlarında merkezi ısıtma sistemleri bulunan apartman, site, lojman ile kamu kurum ve kuruluş binalarında katı ve sıvı yakıt kullanımı yasaklanarak alternatif ısınma (doğalgaz, güneş enerjisi vs) sistemlerinin kullanılması sağlanmıştır. 

3. ÖZEL ATIKLARA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ

22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; hizmet sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların yönetimine ilişkin sorumluluğumuz, Belediye Encümenimizce gerçekleştirilen ihale çerçevesinde özel firma marifetiyle yürütülmektedir.

 

Tıbbi atık Sterilizasyon tesisimiz Molu Çöp Transfer İstasyonunda kurulmuş olup 01.06.2008 tarihinde Türkiye’de İlk lisanslı tesis olarak işletmeye alınmıştır. Büyükşehir belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunana kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkları da işleyerek çevre ve insan sağlığına zararsız hale dönüştürmektedir. Toplama ve taşıma işinde Lisanslı 3 adet kamyon kullanılmaktadır. 
  • ATIK PİL TOPLAMA FAALİYETLERİ

Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ( TAP ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak, İlimiz sınırları içerisinde kalan İlçe Belediyelerini de kapsayacak şekilde Atık Pillerin toplanmasına ve uygun şekilde bertaraf edilmesine ilişkin üçlü protokol imzalanmıştır.

Bu protokol ile hizmet sınırlarımız içerisinde oluşan atık piller, okul, cami, eczane ve muhtarlıklar vasıtası ile toplatılmakta ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneğine bertaraf edilmek üzere teslim edilmektedir.

Protokol kapsamında; her yıl değişik zamanlarda Başkanlığımız koordinasyonunda, İlçe Belediyeleri, TAP ve Milli Eğitim Müdürlüğü katılımlarıyla ilköğretim okullarında atık pil toplama kampanyası düzenlenmektedir. Kampanya sonunda Büyükşehir Belediyemizce düzenlenen törenle en çok atık pil toplayan İlköğretim Okullarımıza ödüller verilmektedir. 
  • ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN TOPLANMASI VE BERTARAF EDİLMESİ

25.11.2006 tarh ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırları içerisinde oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler, doğa ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, lisanslı taşıma firması ile taşıtılarak, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilmektedir. 
  • ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI VE BERTARAFI

Büyükşehir Belediyesi atölye ve şantiyelerinden kaynaklanan atık yağlar geçirimsiz zemin üzerinde kurulu tanklarda depolanmakta olup, ortalama üçer aylık periyotlar ile Bakanlıktan Lisans almış firmalara Ulusal Atık Taşıma Formu ile teslim edilerek kontrollü olarak bertaraf/geri kazanımı sağlanmaktadır.

Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının araç bakım istasyonları gerekse özel sektörden kaynaklanan atık yağların lisanslı firmalar tarafından ayrı olarak toplanması amacıyla İlimiz genelinde bilgilendirme çalışmaları ile Kent genelinde Atık Motor Yağlarının Bakanlık tarafından lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla toplatılmasının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 
  • BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI VE BERTARAFI

İl genelinde Başkanlığımız koordinasyonunda İlçe Belediyelerimiz ve Lisanslı toplama firmaları ile birlikte Bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

3. SIFIR ATIK PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını, amaçlayan atık yönetim hedefidir.

Bu kapsamda kurum içi yönetim planı hazırlık çalışmalarına başlanmış, birimler çıkabilecek atık çeşitlerine göre kategorize edilerek, o birime uygun atık toplama ekipmanları temin edilmiştir. Atık toplama ekipmanları personelin rahatlıkla ulaşabileceği sıklıkta koridorlara yerleştirilmiştir.