Kayseri Belediyesi

İtfaiye Daire Başkanının Görevleri

İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye Daire Başkanıdır. Rütbe işareti Dikdörtgen çift sarı sırma içerisinde yan yana üç yıldızdır ve başlıca görevleri şunlardır:

a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak/planlattırmak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını, hizmet verimliliklerinin ve mesleki bilgilerinin geliştirilmesini sağlamak,

c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

ç) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırılmasını, hizmete hazır durumda tutulmasını ve teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapılmasını ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlenmesini sağlamak,

f) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,

g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerlerin belirlenmesini, ilgili kuruluşlara bildirilmesini ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarının denetlenmesini ve işbirliğini, talep üzerine eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek/bilgilendirilmesini sağlamak,

i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

j) Afet Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yapmak,

k) İtfaiye İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

l) Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

m)Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

n)Yürürlükteki mevzuata göre verilen görevlerin yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

İtfaiye Şube Müdürlerinin Görevleri

(1)- İtfaiye Müdahale Şube Müdürünün Görevleri

İtfaiye Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kendisine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından, birimine bağlı personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından, Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden İtfaiye Daire Başkanına karşı sorumludur. Rütbe işareti dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde yan yana üç yıldızdır.

(2)- İtfaiye AKOM ve Önleme Şube Müdürünün Görevleri

İtfaiye Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kendisine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından, birimine bağlı personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından, Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden İtfaiye Daire Başkanına karşı sorumludur. Rütbe işareti dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde yan yana üç yıldızdır.

İtfaiye Amirlerinin Görevleri

(1) İtfaiye Müdahale Amiri:

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Amiri olduğu Grupların ve Müfrezelerin sevk ve idaresini gerçekleştirir. Haberleşme merkezleri ve cihazlarının her türlü bakım ve onarımını sağlar, takip eder. İtfaiye haberleşme ve komuta kontrol merkezini yönetir. Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(2) İtfaiye Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri:

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiye personelinin hizmet içi eğitimi ile gönüllü itfaiyecilerin ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen kursiyerlerin eğitimlerini planlar, uygular ve yılda bir kere itfaiye haftası organizasyonunu yapar, İtfaiye Daire Başkanlığının çalışmalarını broşür, basın bülteni, ya da kitap haline getirerek basar ve yayınlar, İtfaiye olayları ile ilgili görüntü ve fotoğrafları arşivleyip ihtiyaç duyan birimlere, Üst amirin bilgisi dahilinde ulaştırır, İtfaiyeye ait her türlü istatistikî veriyi toplamak, işlemek, kullanıma hazır hale getirerek ilgili birimlere ulaştırır, kültürel ve sosyal etkinlikleri organize eder, Bilgi edinme kanunu gereği gelen müracaatları takip ederek mevzuatına uygun şekilde sonuçlandırır. Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur.

(3) İtfaiye AKOM Amiri:

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri ve ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar ve Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(4) İtfaiye Teknik Büro Amiri:

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde inşa edilecek her türlü bina ve tesisin projelerini İnşaat Ruhsatı Aşamasında Yangın Önlemleri açısından kontrol ederek onaylar, inşası tamamlanan bina ve tesisleri iskan ruhsatı aşamasında onaylı projesine uygunluğunu yerinde kontrol ederek sonuç raporunu ilgili kurumlara bildirir. Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(5) İtfaiye Zabıta Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan her türlü işyerini İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aşamasında ruhsat vermeye yetkili kurumun veya işyeri sahibi veya vekilinin talebi üzerine Yangın Güvenlik Önlemleri açısından yerinde denetleyerek sonuç raporunu hazırlayıp ilgili kuruma bildirir. Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(6) İtfaiye Personel ve Yazı İşleri Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İlgili mevzuat çerçevesinde tüm yazışmaları gerçekleştirir, Daire Başkanlığı evrak kaydını tutar, arşivlenmesini sağlar, muhasebe işlemlerini yapar, personel ile ilgili özlük haklarını takip eder ve verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(7) İtfaiye Ayniyat ve Lojistik Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiye Teşkilatında bulunması gereken her çeşit araç, gereç ve malzeme, teçhizat ve kıyafet gibi ihtiyaçları belirler. Deposundaki malzemelerin dağıtımını yapar, ihtiyaç halinde malzemenin olay yerine intikalini sağlar. Ayniyat işlemlerini mevzuata uygun yapar ve verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(8) İtfaiye Bakım Onarım Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiyeye ait araç - gereç, her türlü malzemenin ve hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar ve verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(9) İtfaiye Denetim ve APK Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki her tür bina ve işletmeyi Yangın güvenlik önlemleri açısından yerinde denetleyerek sonuç raporlarını ilgili kurumlara iletir. Baca temizleme yetki belgesi alan firmaları periyodik olarak denetler, firmalar ile ilgili şikâyetleri inceleyerek sonucu İlgili Şube müdürüne bildirir. Şehirdeki bacaların temizlik kontrolü için itfaiye Şube müdürlükleri ile koordineli olarak çalışır. İtfaiye Daire Başkanlığına yapılacak yangın güvenlik önlemleri açısından şikâyet ve denetim taleplerini de yerinde denetleyerek sonuçlandırır. Sonuç raporlarını ilgili kurum ve kişilere iletir. Araştırma, geliştirme, planlama, proje ve standardizasyon çalışmaları ve Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

İtfaiye Teşkilatının Görevleri

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmekü,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Vizyonumuz

Afet öncesi; Eğitim Faaliyetleri ve Yangın Önlem amaçlı kontrolleri ile
Afet sonrası; Modern Araçları, Teknolojik Ekipmanları, Eğitimli ve Tecrübeli Personeliyle
Sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak benimsemiş,
Dünya çapında, öncü bir İTFAİYE TEŞKİLATI olmak.

Misyonumuz

Her türlü itfai olaya, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale etmek.

İtfai olaylara etkin müdahale edecek nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyecileri yetiştirmek,

Afetlerde oluşabilecek maddi zarar ve can kayıplarını en az düzeyde tutmak için Yangın Önlem ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle

Kayseri'nin ve Kayseri halkının hizmetinde olmaktır.

Etik Değerlerimiz

  1. Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinci ve anlayışı içerisinde hareket etmek,
  2. Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmak,
  3. İnsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda sorumlulukları yerine getirmek,
  4. Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmak,
  5. Görevi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmek,
  6. Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamak ve kullandırmamak, bu mal ve kaynakları israf etmemek,
  7. Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmak, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarına ve diğer muhataplarına karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmek,
  8. Faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymaktır.
İtfaiye Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları

Haberler

Antalya’daki Yangınlarda Canla Başla Görev Yapan Kayseri İtfaiyesi Kente Döndü

Antalya’daki Yangınlarda Canla Başla Görev Yapan Kayseri İtfaiyesi Kente Döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekibi, Antalya'nın Kemer ilçesinde yangınlarla mücadele çalışmalarını tamamlayarak, kente döndü.
Büyükşehir İtfaiyesi, Bartın’daki Sel Felaketinde Yaraları Sarıyor

Büyükşehir İtfaiyesi, Bartın’daki Sel Felaketinde Yaraları Sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 5 itfaiye personeli ile birlikte araç, gereç ve ekipmanlarla Bartın’daki sel felaketinde yaraları sarmak için destek veriyor.
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi’nin Şefkat Eli

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi’nin Şefkat Eli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Erenköy Mahallesi’nde sulama kanalında mahsur kalan kaplumbağayı, başarılı bir çalışma ile kurtardı. Yine Argıncık Mahallesi’nde çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa da itfaiye tarafından kurtarılarak su ile serinletilip, doğaya bırakıldı.
Büyükşehir İtfaiyesi’nden 2 Saatlik Keçi Kurtarma Operasyonu

Büyükşehir İtfaiyesi’nden 2 Saatlik Keçi Kurtarma Operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mimarsinan Mahallesi’nde 10 metrelik kuyuya düşen keçiyi, 2 saat süren başarılı operasyon ile kurtardı.
Büyükşehir İtfaiyesi, 2022’de 7 Bin 411 Olaya Müdahale Etti

Büyükşehir İtfaiyesi, 2022’de 7 Bin 411 Olaya Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 53 araç ve 295 personel ile birlikte 2022 yılında 7 bin 411 vakaya müdahale etti.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kayseri Büyükşehir'e Övgü ve Teşekkürler

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kayseri Büyükşehir'e Övgü ve Teşekkürler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları ile birlikte, Antalya’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgede yaraları saran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teşekkür ederek, “Maşallah Türkiye’nin neresinde ihtiyaç olsa Kayseri ve Memduh Başkanı görüyoruz” dedi.
Büyükşehir’den Personele ‘Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları’ Eğitimi

Büyükşehir’den Personele ‘Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları’ Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birimlerinde çalışan personele yönelik ‘yangın, deprem ve trafik kazaları’ eğitimi düzenleyerek olası tehlike durumlarında ne yapılacağına ve tehlikeler karşısında nasıl önlem alınacağına yönelik bilgilendirme yaptı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Duyuru

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Duyuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Duyuru
Büyükkılıç: “İtfaiye Ekiplerimiz Gece Gündüz Demeden Çalışıyor”

Büyükkılıç: “İtfaiye Ekiplerimiz Gece Gündüz Demeden Çalışıyor”

Başkan Büyükkılıç, “Kadim kentimizin kadirşinas ve güvenilir mal ve can bekçileri olan itfaiyecilerimiz çalışkandır, fedakârdır, gece gündüz demeden görevinin başındadır” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Kahraman İtfaiye Erlerini Karşıladı

Başkan Büyükkılıç, Kahraman İtfaiye Erlerini Karşıladı

Bartın’dan gelen itfaiye ekibini karşılayan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir İtfaiyesi’nin Kayseri’nin yüz akı olduğunu vurguladı.
Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu’dan Kayseri Büyükşehir’e Teşekkür

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu’dan Kayseri Büyükşehir’e Teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 araç ve çeşitli ekipmanlarla birlikte toplam 11 itfaiye personeli ile Bartın sel bölgesinde yaraları saran Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teşekkürlerini iletti.
Kayseri Büyükşehir, Karadeniz’de Yaraları Sarıyor

Kayseri Büyükşehir, Karadeniz’de Yaraları Sarıyor

Kayseri İtfaiyesi, gece yarısı bölgeye ulaşır ulaşmaz cansiparane bir şekilde çalışmalara katıldı.
Kayseri Büyükşehir’den Karadeniz'deki Sel Bölgesine Personel ve Ekipman Desteği

Kayseri Büyükşehir’den Karadeniz'deki Sel Bölgesine Personel ve Ekipman Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’de meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla 3 araç ve çeşitli ekipmanlar ile birlikte toplam 11 itfaiye personelini Karadeniz bölgesine gönderdi.
Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın, Kahraman İtfaiyecilerle İftarda Buluştu

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın, Kahraman İtfaiyecilerle İftarda Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte İtfaiye teşkilatı mensuplarıyla iftarda buluştu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iftar saatinde gelen yangın ihbarı sonrası sofrayı bırakıp, yangına koştular. Vali Günaydın, “İtfaiyecilik fedakârlık, cesaret gerektiriyor” derken, Başkan Büyükkılıç, “Uyumlu, tecrübeli, birikimli, iyi niyetli bir ekibimiz var” dedi.
Büyükşehir İtfaiyesi’nden 6 Saatlik Keçi Kurtarma Operasyonu

Büyükşehir İtfaiyesi’nden 6 Saatlik Keçi Kurtarma Operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde dağlık arazide 50 metrelik uçuruma yuvarlanan keçiyi, 6 saat süren başarılı operasyon ile kurtardı.
Başkan Büyükkılıç’tan “Deprem Bilinci” Vurgusu

Başkan Büyükkılıç’tan “Deprem Bilinci” Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen deprem tatbikatına katılarak, gerekli uygulamaların bilinçli bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin okulun çevre düzenlemesi için taleplerine, yerine getirilmek üzere anında talimat verdi.
Başkan Büyükkılıç, Yangından Zarar Gören Garajı İnceledi, Destek Sözü Verdi

Başkan Büyükkılıç, Yangından Zarar Gören Garajı İnceledi, Destek Sözü Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi’nde çıkan yangın sonucu zarar gören tır ve kamyonların bulunduğu garajda incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, “Üzerimize düşeni yapıp, buradaki dükkânlarımızın süreç içerisinde yenilenmesi gereken yaklaşım söz konusu. Yakışanı neyse, dükkânlarımız yapılacak” dedi.
Büyükşehir İtfaiyesi, 2021’de 7 Bin 230 Olaya Müdahale Etti

Büyükşehir İtfaiyesi, 2021’de 7 Bin 230 Olaya Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 16 istasyon, 53 araç ve 286 personel ile birlikte 2021 yılında 7 bin 230 vakaya müdahale etti. Büyükşehir’in kahramanları 2021’de Muğla’nın Milas ve Antalya’nın Manavgat bölgesinde çıkan orman yangınlarına gece, gündüz demeden canları pahasına müdahale ederek, görev yaptılar.
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi Su Kuyusuna Düşen Keçiyi Kurtardı

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi Su Kuyusuna Düşen Keçiyi Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İncesu ilçesinde su kuyusuna düşen keçiyi, 4 saat süren başarılı bir çalışma ile kurtardı.
Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Büyükşehir İtfaiyesi, 12 araç, 47 personel ile müdahale ettiği yangını, 6 saatte söndürdü.