Kayseri Belediyesi

İtfaiye Daire Başkanının Görevleri

İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye Daire Başkanıdır. Rütbe işareti Dikdörtgen çift sarı sırma içerisinde yan yana üç yıldızdır ve başlıca görevleri şunlardır:

a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak/planlattırmak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını, hizmet verimliliklerinin ve mesleki bilgilerinin geliştirilmesini sağlamak,

c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

ç) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırılmasını, hizmete hazır durumda tutulmasını ve teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapılmasını ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlenmesini sağlamak,

f) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,

g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerlerin belirlenmesini, ilgili kuruluşlara bildirilmesini ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarının denetlenmesini ve işbirliğini, talep üzerine eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek/bilgilendirilmesini sağlamak,

i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

j) Afet Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yapmak,

k) İtfaiye İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

l) Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

m)Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

n)Yürürlükteki mevzuata göre verilen görevlerin yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

İtfaiye Şube Müdürlerinin Görevleri

(1)- İtfaiye Müdahale Şube Müdürünün Görevleri

İtfaiye Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kendisine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından, birimine bağlı personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından, Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden İtfaiye Daire Başkanına karşı sorumludur. Rütbe işareti dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde yan yana üç yıldızdır.

(2)- İtfaiye AKOM ve Önleme Şube Müdürünün Görevleri

İtfaiye Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kendisine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından, birimine bağlı personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından, Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden İtfaiye Daire Başkanına karşı sorumludur. Rütbe işareti dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde yan yana üç yıldızdır.

İtfaiye Amirlerinin Görevleri

(1) İtfaiye Müdahale Amiri:

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Amiri olduğu Grupların ve Müfrezelerin sevk ve idaresini gerçekleştirir. Haberleşme merkezleri ve cihazlarının her türlü bakım ve onarımını sağlar, takip eder. İtfaiye haberleşme ve komuta kontrol merkezini yönetir. Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(2) İtfaiye Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri:

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiye personelinin hizmet içi eğitimi ile gönüllü itfaiyecilerin ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen kursiyerlerin eğitimlerini planlar, uygular ve yılda bir kere itfaiye haftası organizasyonunu yapar, İtfaiye Daire Başkanlığının çalışmalarını broşür, basın bülteni, ya da kitap haline getirerek basar ve yayınlar, İtfaiye olayları ile ilgili görüntü ve fotoğrafları arşivleyip ihtiyaç duyan birimlere, Üst amirin bilgisi dahilinde ulaştırır, İtfaiyeye ait her türlü istatistikî veriyi toplamak, işlemek, kullanıma hazır hale getirerek ilgili birimlere ulaştırır, kültürel ve sosyal etkinlikleri organize eder, Bilgi edinme kanunu gereği gelen müracaatları takip ederek mevzuatına uygun şekilde sonuçlandırır. Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur.

(3) İtfaiye AKOM Amiri:

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri ve ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar ve Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(4) İtfaiye Teknik Büro Amiri:

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde inşa edilecek her türlü bina ve tesisin projelerini İnşaat Ruhsatı Aşamasında Yangın Önlemleri açısından kontrol ederek onaylar, inşası tamamlanan bina ve tesisleri iskan ruhsatı aşamasında onaylı projesine uygunluğunu yerinde kontrol ederek sonuç raporunu ilgili kurumlara bildirir. Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(5) İtfaiye Zabıta Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan her türlü işyerini İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aşamasında ruhsat vermeye yetkili kurumun veya işyeri sahibi veya vekilinin talebi üzerine Yangın Güvenlik Önlemleri açısından yerinde denetleyerek sonuç raporunu hazırlayıp ilgili kuruma bildirir. Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(6) İtfaiye Personel ve Yazı İşleri Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İlgili mevzuat çerçevesinde tüm yazışmaları gerçekleştirir, Daire Başkanlığı evrak kaydını tutar, arşivlenmesini sağlar, muhasebe işlemlerini yapar, personel ile ilgili özlük haklarını takip eder ve verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(7) İtfaiye Ayniyat ve Lojistik Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiye Teşkilatında bulunması gereken her çeşit araç, gereç ve malzeme, teçhizat ve kıyafet gibi ihtiyaçları belirler. Deposundaki malzemelerin dağıtımını yapar, ihtiyaç halinde malzemenin olay yerine intikalini sağlar. Ayniyat işlemlerini mevzuata uygun yapar ve verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(8) İtfaiye Bakım Onarım Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiyeye ait araç - gereç, her türlü malzemenin ve hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar ve verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

(9) İtfaiye Denetim ve APK Amiri

İtfaiye Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki her tür bina ve işletmeyi Yangın güvenlik önlemleri açısından yerinde denetleyerek sonuç raporlarını ilgili kurumlara iletir. Baca temizleme yetki belgesi alan firmaları periyodik olarak denetler, firmalar ile ilgili şikâyetleri inceleyerek sonucu İlgili Şube müdürüne bildirir. Şehirdeki bacaların temizlik kontrolü için itfaiye Şube müdürlükleri ile koordineli olarak çalışır. İtfaiye Daire Başkanlığına yapılacak yangın güvenlik önlemleri açısından şikâyet ve denetim taleplerini de yerinde denetleyerek sonuçlandırır. Sonuç raporlarını ilgili kurum ve kişilere iletir. Araştırma, geliştirme, planlama, proje ve standardizasyon çalışmaları ve Verilen diğer görevleri yapar. Rütbe işareti; dikdörtgen tek sarı sırma içerisinde tek yıldızdır. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur

İtfaiye Teşkilatının Görevleri

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmekü,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Vizyonumuz

Afet öncesi; Eğitim Faaliyetleri ve Yangın Önlem amaçlı kontrolleri ile
Afet sonrası; Modern Araçları, Teknolojik Ekipmanları, Eğitimli ve Tecrübeli Personeliyle
Sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak benimsemiş,
Dünya çapında, öncü bir İTFAİYE TEŞKİLATI olmak.

Misyonumuz

Her türlü itfai olaya, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale etmek.

İtfai olaylara etkin müdahale edecek nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyecileri yetiştirmek,

Afetlerde oluşabilecek maddi zarar ve can kayıplarını en az düzeyde tutmak için Yangın Önlem ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle

Kayseri'nin ve Kayseri halkının hizmetinde olmaktır.

Etik Değerlerimiz

  1. Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinci ve anlayışı içerisinde hareket etmek,
  2. Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmak,
  3. İnsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda sorumlulukları yerine getirmek,
  4. Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmak,
  5. Görevi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmek,
  6. Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamak ve kullandırmamak, bu mal ve kaynakları israf etmemek,
  7. Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmak, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarına ve diğer muhataplarına karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmek,
  8. Faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymaktır.
İtfaiye Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları

Haberler

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi Su Kuyusuna Düşen Keçiyi Kurtardı

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi Su Kuyusuna Düşen Keçiyi Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İncesu ilçesinde su kuyusuna düşen keçiyi, 4 saat süren başarılı bir çalışma ile kurtardı.
Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Büyükşehir İtfaiyesi, 12 araç, 47 personel ile müdahale ettiği yangını, 6 saatte söndürdü.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Duyuru

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Duyuru

14/05/2018 tarih ve 2018/222 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kararınca yürürlüğe giren Yağlı Kanal-Baca Temizleme ve Denetim Yönetmenliği hükümlerince Kayseri il sınırları içinde doğalgaz kullanılan cihazların; bacalarının temizliği, denetimi ve bakımı yerel gaz dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.
Büyükşehir İtfaiyesi’nden 3 Saatlik Kurtarma Operasyonu

Büyükşehir İtfaiyesi’nden 3 Saatlik Kurtarma Operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İncesu ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan ineği, 3 saat süren başarılı operasyon ile kurtardı.
Güçlü, Donanımlı ve Deneyimli Kayseri İtfaiyesi 95 Yaşında

Güçlü, Donanımlı ve Deneyimli Kayseri İtfaiyesi 95 Yaşında

Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ve Milletvekili Ersoy ile birlikte İtfaiye Haftası kutlamalarına katıldı.
Büyükkılıç: “Kahramanlarımızın Alnından Öpüyorum”

Büyükkılıç: “Kahramanlarımızın Alnından Öpüyorum”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, canlarını tehlikeye atarak, tüm canlıları koruyan ve kurtaran itfaiye ekiplerini kutlayarak, “Bu zamana kadar yoğun, gayretli, fedakârca yaptığınız mücadeleden dolayı her itfaiye personeline ayrı ayrı teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum” dedi.
Kayseri İtfaiyesi, Milas’ta Termik Santrali Koruyor

Kayseri İtfaiyesi, Milas’ta Termik Santrali Koruyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman itfaiye ekipleri, Muğla’da canla başla mücadele ederken, Kemerköy Termik Santrali’nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e son durum hakkında bilgi verdi.
Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor

Kayseri İtfaiyesi Canla Başla Yangınları Söndürmek İçin Mücadele Ediyor

Kayseri itfaiyesi, Azerbaycan itfaiye komutanlarından Azad Albay ile birlikte yangına müdahale esnasında birlik ve beraberlik içerisinde, “İki devlet, tek millet” mesajı verdi.
Muğla’da Orman Yangınına Gittiler, Yangın Çıkan 3 Katlı Binayı Söndürdüler

Muğla’da Orman Yangınına Gittiler, Yangın Çıkan 3 Katlı Binayı Söndürdüler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, orman yangınını söndürmek için gittikleri Muğla’da, yol üzerinde karşılaştıkları 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangını söndürdü.
Kayseri İtfaiyesi’nden Bu Kez Marmaris’e 5 Araç, 15 Personel İle Destek

Kayseri İtfaiyesi’nden Bu Kez Marmaris’e 5 Araç, 15 Personel İle Destek

Antalya Manavgat’ta meydana gelen yangına gönderilen itfaiye ekibinin ardından bir ekip de Marmaris’e gitti.
Büyükkılıç’tan İtfaiyeye Teşekkür Ziyareti

Büyükkılıç’tan İtfaiyeye Teşekkür Ziyareti

Kahraman itfaiye erlerini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Ayrı ayrı teşekkür ediyor, alnınızdan öpüyorum” dedi.
Büyükkılıç, Yahyalı’da Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Büyükkılıç, Yahyalı’da Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Yangını söndürmek için seferber olan Büyükşehir İtfaiyesi, 10 araç, 39 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir İtfaiyesi, Tüm Canları Kurtarmaya Devam Ediyor

Büyükşehir İtfaiyesi, Tüm Canları Kurtarmaya Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 10 yaşındaki Hazal’ı oyun oynarken bileğine oturan plastik kelepçeden büyük bir dikkatle, çocuğa hiçbir zarar vermeden kurtardı. Ayrıca ekipler Develi ilçesinde eve giren sansarı yakalayıp doğaya bırakırken, Bünyan’da 35 metrelik kuyuya düşen köpeği de kurtardı.
7 Metrelik Kuyuya Düşen Köpeğe Büyükşehir İtfaiyesi El Uzattı

7 Metrelik Kuyuya Düşen Köpeğe Büyükşehir İtfaiyesi El Uzattı

Su dolu kuyuda mahsur kalan köpeğin korkmaması için itfaiye ekiplerinin sürekli köpeği sevmesi ve kurtarma operasyonu amatör kameralara yansıdı.
Cami Minaresinde Mahsur Kalan Adamı, Büyükşehir İtfaiyesi Kurtardı

Cami Minaresinde Mahsur Kalan Adamı, Büyükşehir İtfaiyesi Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir caminin minaresinde mahsur kalan vatandaşı kurtardı.
Büyükşehir İtfaiyesi Yılan Timi, 3 Metrelik Yılanı Yakaladı

Büyükşehir İtfaiyesi Yılan Timi, 3 Metrelik Yılanı Yakaladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yılan yakalama timi, ilk altı ayda 51 yılanı yakalayarak, doğaya saldı.
Büyükşehir İtfaiyesi, İplere Dolanan Kırlangıcı, Kuyuya Düşen Tilkiyi Kurtardı

Büyükşehir İtfaiyesi, İplere Dolanan Kırlangıcı, Kuyuya Düşen Tilkiyi Kurtardı

Büyükşehir itfaiye ekipleri, kentte yangın, trafik kazası ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya devam ediyor.
Büyükşehir İtfaiyesi’nden Termal Kameralı Müdahale

Büyükşehir İtfaiyesi’nden Termal Kameralı Müdahale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir evde çıkan yangında ortam sıcaklığını ve yangının merkez noktasını termal kamera ile belirleyip kısa sürede müdahalede bulundu.
Büyükşehir İtfaiyesi Menfeze Sıkışan Büyükbaş Hayvanı 2 Saatlik Operasyon İle Kurtardı

Büyükşehir İtfaiyesi Menfeze Sıkışan Büyükbaş Hayvanı 2 Saatlik Operasyon İle Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde yol altındaki menfeze sıkışan bir büyükbaş hayvanı 2 saat süren operasyon ile kurtardı
Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi “Can” Kurtarmaya Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi “Can” Kurtarmaya Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sadece yangınlara müdahale etmekle kalmıyor, bacağı oyun parkı demirliklerine sıkışan çocukları, araç içerisinde unutulan çocukları ve tuvalet borusuna sıkışan kedileri kurtararak, her canlıyı kurtarmaya devam ediyor.