BAŞLIK DETAY
17 Nisan 2024 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Mart 2024 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Mart 2024 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Şubat 2024 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Şubat 2024 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Ocak 2024 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Aralık 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Aralık 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
24 Kasım 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Kasım 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Kasım 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Ekim 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Ekim 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Eylül 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Eylül 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
17 Ağustos 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Ağustos 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
10 Temmuz 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Haziran 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
17 Mayıs 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi