BAŞLIK DETAY
10 Nisan 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Mart 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Mart 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
27 Şubat 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Ocak 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Ocak 2023 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Aralık 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Aralık 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
25 Kasım 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Kasım 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Ekim 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
10 Ekim 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Eylül 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Eylül 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Ağustos 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Ağustos 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
18 Temmuz 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Haziran 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
20 Mayıs 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Mayıs 2022 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi