1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2009 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
2.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2009 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
3.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, Melikgazi Belediyesince hazırlanan 2009 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
4.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz, 5 adet İlçe Belediyesi ve 19 adet İlk kademe Belediyesinin 2009 Mali Yılına ait Bütçeleri ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.
5.Belediyemiz 2009 Mali Yılı Gelir Tarifesi Taslağının görüşülmesi.
6.2009 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
7.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
8.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
9.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
10.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
11.5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii, 2497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.66.67.72.75.76.84.85.86.87.88 ve 89 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Melikgazi Belediyesinin, Gülük Mahallesi, 75 pafta, 155 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Başakpınar Belediyesinin, Eşme Mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatıtalebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi Yavaş mevkiinde bulunan 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi 3 pafta, 729 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 178, 179, 180, 181, 183 ve 184 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 04.09.2008 tarih ve 69 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.2007 yılı Gençler MuayThai Dünya şampiyonu, 2008 Büyük Bayanlar Avrupa şampiyonu olan Gülden MERCAN’ın ihtiyacı olan ev tefrişatının alınması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
28.Talas Belediyesinin 2008 Yılı Bütçesine; 3.200.00,00YTL Ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.
29.Gesi Belediyesince, Fatih Mahallesinde yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
30.Mülkiyeti Belediyemize ait Anbar Mahallesinde bulunan 13 adet arsanın 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi.

EKGÜNDEM:

1.(31) Kayseri Kent Konseyinin 10.10.2008 tarihinde aldığı 3 sayılı karar hakkında Meclisin bilgilendirilmesi ve bu karar hakkında Meclisimizce bir karar verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(32 İlçe ve İlk kademe Belediye sınırlarında olmak üzere azami 140 adet otobüs durağı, 100 adet iki yüzlü reklam vitrini (raket), 20 adet megalight, 10 adet silindirik İlan ve Reklam kulesi olmak üzere toplam 270 adet Reklam araçları kullanım hakkının, 2886 sayılı kanun gereği yapılacak ihale ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(33) ) S.S Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifinin; Belediyemiz Meclisinin 08.09.2008 tarih, 389 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına yapılan itirazın görüşülmesi.
4.(34) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 80, 81, 82, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(35) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Meclisinin 06.10.2008 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebinin görülmesi.
6.(36) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediyesi Meclisinin 03.11.2008 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
7.(37) Kocasinan İlçesi Mülkiyeti hazineye ait, Şeker Mahallesi, 3 pafta, 45 ada, 25 parsel ile 4071 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçeli Nazım İmar Planlarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(38) Makine İkmal Dairesi Başkanlığının 2009 yılından itibaren hizmete girecek olan doğalgaz ile çalışan otobüslerin doğalgaz ihtiyaçları9nı karşılamak ve otobüslerin bu sisteme dönüşümlerini yapmak üzere mülkiyeti belediyemize ait Kocasinan İlçesi Karpuzatan Mevkii, 245 pafta, 1511 ada, 27 parselde yer alan atölye alanının CNG (SDG) ikmal istasyonu ve CNG (SDG) dönüşüm alanı yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(39) Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen Gömeç Mahallesi, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın, Sığınmacı Kabul ve Barınma Merkezi yapılmak üzere İmar planlarında gerekli değişikliğin yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(40) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105, 106, 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(41) Kocasinan Belediyesi Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Cırgalan Mahallesi, 487 pafta, 3875 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.