GÜNDEM :

 

 

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesine istinaden, Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
 2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine istinaden, Denetim komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.66.67.72.75.76.84.85.86.87.88 ve 89 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planları hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2008 tarih ve 15 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Sadettin AYDIN tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erciyes Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221 ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 108 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuşcu Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 15. Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 16. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih ve 448 sayılı kararına istinaden, Talas İlçesi Kiçiköy Mevkii, 1 pafta, 26 ada, 59 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan Nazım İmar Planlan değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Kemal DEMİR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 17. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti hazineye ait, Hasanarpa Mahallesi, 5 pafta, 504 ve 505 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a–16-a, K35-a–16-d mevzii Nazım İmar Plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 18. Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29N Nazım İmar Planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 19. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 20. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih ve 450 sayılı kararına istinaden, Köşkdağı Mahallesinde yapılan Nazım İmar plan değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 21. 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereğince, Kadir Has Vakfının şartlı bağış yapma talebinin görüşülmesi.

 

12.01.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EKGÜNDEM

 

 1. (22) Zabıta Personelinin 2009 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (23) İtfaiye Personelinin 2009 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (24) İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2009 Gelir tarifesinde belirtilen iskan muayene ücretlerinin düzeltilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (25) 2009 mali yılı Analitik bütçesinde belirtilen 13.818.324TL ödeneğin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının ilgili harcama kalemlerine aktarılması talebinin görüşülmesi.
 5. (26) 15-18 Ocak 2009 tarihleri arasında Kardeş Şehrimiz Mostarda açılan KAYMEK kurslarının sertifika töreni ve kursların yerinde incelenmesi için; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ve Meclis Üyesi Serdar ALTUNTUĞ’un görevlendirilmesi ve Yurtdışı Görev yolluklarının 6245 sayılı harcırah kanununa istinaden ödenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (27) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak düzenlenen II Sayılı (Memur Boş Kadro değişikliği) ekte sunulan cetvelinin onaylanması.
 7. (28) Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan ve Sözleşmeleri biten ve ekli listede Adı, Soyadı ve Ünvanları yazılı 67 personellerin 2009 Mali yılında çalışmaları devam edeceğinden, Kadro karşılığı gösterilerek 2009 mali yılında hizalarında belirtilen net aylık tavan ücretlerini geçmek üzere ekli listede belirtilen net ücretlerinin ödenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. (29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih, 19, 20 ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. (30) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 10. (31) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Başakpınar Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 2 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 11. (32) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 12. (33) Talas Belediyesinin, S.S Talas Anayurt Toplu konut Yapı Kooperatifine ait, 463 ada, 1 parsel ve 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 13. (34) Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 184 pafta, 586 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 27M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 14. (35) Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar palan tadilatının görüşülmesi.
 15. (36) Kayseri Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Seyyid Burhanettin mezarlığında İbadet yeri (Cami) alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
 16. (37) Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 17. (38) Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3270 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 18. (39) Mimarsinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Bahçelievler Su Depolarının bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
 19. (40) Kocasinan Belediyesinin, Alagöz Köyü 1 pafta 560 parsely ile 2 pafta, 558 ve 883 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 20. (41) İsrail Devletinin Filistin’nin Gazze şehrindeki katliamın kınanması ve Ocak ayı oturumuna ait huzur haklarının Gazze’ye bağışlanması.