1. Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

2. Kayseri Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mevkii 6423 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 O Nazım İmar Plan Tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kocasinan Belediyesinin, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 304, 322, 323 ve 324 parseller ile 1554 ada 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Talas Belediyesinin, şahıs mülkiyetindeki 60 pafta, 140 ada, 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 451 ada, 56, 57, 58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli K35-d2 Nazım imar planı paftasında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
8. Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10087 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
9. Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazlar meri imar planında park, konut ve yol 2799 parsel nolu taşınmazda kaptaj alanı olarak planlı yerin yeniden konut ve yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Mülkiyeti TELEKOMİNASYON A.Ş.’ye ait, Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki, 4607 ada, 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 249, 250 ve 03.11.2010, 266, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.11.2010 tarih, 200, 201, 202 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2010 tarih, 258 ve 259 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
16. Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen; Stratejik Planlama Çalışma Grubunun; Enerji Kent ve Şehir Merkezi Rekreasyon Projesi, Sağlık, Çevre ve Küresel Isınma Çalışma Grubunun; Kayseri Sağlık Misafirhanesi ve Amalgam (Civa Toplama) Projesi, Gençlik ve Spor Çalışma Grubunun; Kayseri Kent Konseyi Hatıra Ormanı Projesi, Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubunun; Kayseri Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Duyuru Portalı Projesi, Kadın Meclisinin; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Kompleksi Projesi, Çocuk Parklarına Engelli Salıncakları Eklenmesi Projesi, Proje Havuzu Birimi ve Kayseri Sanat Galerisi Projesi, Belediye Meclisinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması projesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17. Melikgazi İlçesi, Büyükbürüngüz, Fatih Mahallesinde bulunan 2660. sokak isminin, Karabay Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18. Belediyemizce, karla mücadele ve arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet 4x4 kamyon alınması talebinin görüşülmesi.
19. 2011 Yılı Katı Atık Depolama ücret tarifesinin görüşülmesi.
20. Kötügöller Mahallesi, 188 pafta, 1053 ada, 23 parseldeki taşınmazın Mustafa Kemal Paşa Bulvarının açılması kapsamında yola giden kısmı, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 500.00m2 hissesinden 90.00m2 alınması gerekirken hissenin tamamı Belediyemiz adına tescil edilerek yola terkin edilmiştir. Belediyemize ait muadil bir taşınmazın, yanlışlıkla yola terkin edilen 410M2’nin karşılığı olarak Hulusi MERCAN’a verilmesi hususunun görüşülmesi.
21. Mülkiyeti Belediyemize ait, Aydınlar, 690 pafta, 7548 ada, 1 parsel numaralı, 73.503.05m2, 653-690 pafta, 7546 ada, 1 parsel numaralı, 45.206.07m2 yüzölçümlü, imar planında konut alanı olarak belirlenmiş taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince, satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
22. Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi, 6566 ada, 1 parsel üzerinde bulunan 1/46 arsa paylı, A blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı dairenin, Demirciyazısı Mahallesi, 993 ada, 299 parsel üzerinde bulunan 1/5 arsa paylı 1.kat, 4 bağımsız bölüm numaralı dairenin, Yeşilyurt Mahallesi, 206 ada, 5 parsel üzerinde bulunan, 50/818 arsa paylı, 1.kat, 7 bağımsız bölüm numaralı, 65/818 arsa paylı, 2.kat, 9 bağımsız bölüm numaralı, 65/818 arsa paylı, 2.kat, 10 bağımsız bölüm numaralı, 60/818 arsa paylı, 2.kat, 11 bağımsız bölüm numaralı, 52/818 arsa paylı, 3.kat, 13 bağımsız bölüm numaralı, 49/818 arsa paylı, 3.kat, 15 bağımsız bölüm numaralı, 52/818 arsa paylı, 3.kat, 16 bağımsız bölüm numaralı dairelerin, 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin gelişmesi.
23. Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin, Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

1. (24) Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici (Mevsimlik) İşçi çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 2011 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan Geçici(Mevsimlik) İşçilere ait tanzim edilen vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.

2. (25) Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi.

3. (26) Oran Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Proğramı kapsamında “Dağ Kızağı (alpine Coaster)” başlıklı proje için, proje kararının alınması ve proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’ın Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

4. (27) Milli Savunma Bakanlığının, Melikgazi İlçesi, Eskişehir Mahallesindeki 244.500.00m2 yüzölçümlü, 594 ada, 24 parsel, 11.676.77m2 yüzölçümlü, 44 parsel ve 8.772.00m2 yüzölçümlü, 836 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların fiilen park olarak düzenlendiğini, söz konusu taşınmazların Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olduğu, Maliye Bakanlığınca belirlenecek, kıymet taktir bedeli oranında bina ve tesis yaptırma karşılığında düzenlenecek protokol ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredileceği bildirilmiş olup, konu ili ilgili hazırlanacak protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

5. (28) Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile kabul edilen, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

6. (29) Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 531 sayılı kararı ile kabul edilen, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon koruma amaçlı imar planlarına askı ilan süresi içerisinde İsmail Celalettin ÖZYAĞMUR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

7. (30) Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parselde kayıtlı tescilli Çandır Camiinin mahallinde revize çevre düzenleme projesi dahilinde çevre düzenlemesi yapılması talebinin görüşülmesi.

8. (31) Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaatı yapımı işi kapsamında; Sistem 2. Etap (İldem-Gesi) ve 3. Etap (Talas) hatlarının İmar planlarına işlenmesini, ayrıca 2. Aşama Raylı Toplu taşıma sistemleri inşaatı yapımı işi kapsamında Gesi Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ve 427 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ana depo sahası olarak kullanılmak üzere gerekli plan değişikliğinin yapılması talebinin görüşülmesi.

9. (32) Kayseri Ticaret Borsasının, Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

10. (33) Talas Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mevlana Mahallesi, Melikşah Üniversitesi çevresinde yer alan meskun konut alanı ve gelişme konut alanı olarak planlı yerlerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

11. (34) İncesu Belediyesinin, Süksün Mahallesi, 396 ada, 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

12. (35) Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Erkilet Mahallesi, 8358 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

13. (36) Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Güneşli Mahallesi, K35-a-08-c pafta, 3549 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

14. (37) Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel maliki bu parselde yapacakları villa inşaatlarında yer alan galeri boşluklarının mevcut uygulamalarda inşaat alanından sayıldığını ancak bu alanların inşaat alanından sayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Konuya ilişkin İmar Yönetmeliğinin 69/3. maddesine istinaden yapılan komisyon toplantısında, konutlarda yapılacak olan galeri boşluklarına ilişkin yönetmelikte açıklayıcı hususlar olmadığından konunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

15. (38) Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

16. (39) Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

17. (40) Melikgazi Belediyesinin, Güzelköy ve Kayabağ köy yerleşim planları bulunan alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ve ITRF koordinatında 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

18. (41) Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

19. (42) Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1921 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

20. (43) Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

21. (44) Kayseri Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sit alanlarında koruma amaçlı imar planı yapılmadığı belirtilerek bu alanların, koruma amaçlı imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.

22. (45) Milli Savunma Bakanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, 3106 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (46) Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 8733 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 95.000.00m2’lik kısmı, Vakıfları tarafından yaptırılan Vakıf Üniversitesi alanında kaldığı, bu alanın, mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı adında kayıtlı Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi 14-17 pafta, 8697 numaralı parsel ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi.

24. (47) Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 14 pafta, 2575 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

25. (48) Cırkalan Beyazşehir Mahallesi, kuzeybatısında ve Sivas Caddesinin doğusunda kalan alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak ilave nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi.

26. (49) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261, 262, 263 ve 266 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

27. (50) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 272 ve 273 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

28. (51) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

29. (52) UKOME Kurulunca kabul edilen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin onaylanması talebinin görüşülmesi.