1. Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi, 2613 ada, 5 parsel ve 11389 ada, 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2. Melikgazi Belediyesinin, Turan Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 128 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yerde güneş enerji santrali (GES) kurulabilmesi için 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait, Bayramhacı Mahallesi sınırları içerisinde, 230 ada, 102 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Talas Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih, 145 ve 147 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. İncesu Belediyesinin, İncesu kent merkezi ile Garipçe, Örenşehir, Hamurcu, Beylik, Saraycık Mahallelerini kapsayan alanda ilave revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Yeşilhisar Belediyesinin, Hacıbektaş Mahallesinde 1207 ada 10 parsel, 63 ada 83, 84 ve 108 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın kuzey kısmının akaryakıt ve servis istasyonu olarak güney kısmının ise ticaret alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Develi Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih, 67 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Develi Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih, 70 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Üretim Bahçeleri Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan I ve II Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi.

12. "Geleceğin Mucitleri" Projesinin başlayabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında “Genç Dostu Şehirler Proje ve Fikir Uygulama Yarışması İşbirliği Protokolü”nün imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

13. Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 8534 ada, 1 parselde yer alan 15 Temmuz Bulvarı, 6 kapı numaralı adreste kayıtlı 2 katlı ev ve arsasının can ve mal güvenliğinin korunması adına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18-e maddesi gereğince malikinden satın alınması için işlemleri yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

14. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin vergi borçlarının 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun Geçici 8. Maddesi gereğince ödenmesi ve taşınmazların tapu devirlerinin yapılması amacı ile gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

15. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerin, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

16. Mülkiyetleri Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 11532 ada, 1 parsel, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 13322 ada, 1 parsel, Erciyes Mahallesi, 8899 ada, 1 parsel, 8901 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların satışının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

17. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi veya mevcut isimlerinde değişiklik yapılması taleplerinin görüşülmesi.

18. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve planlanan, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile ilgili olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. arasında ortak işbirliği protokolü imzalaması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

19. Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi 781 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

20. Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 929 ada 54 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2021 tarih, 235 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

21. Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 13215 ada 3 parsel, 2733 ada 12 parsel ve 7517 ada 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM

22. (1) Hacılar Belediyesinin Aşağı ve Orta Mahalleleri içerisinde bulunan kentsel dönüşüm alanı sınırı içerisinde uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

23. (2) Talas Belediyesinin Endürlük, Reşadiye, Akçakaya, Zincidere ve Yukarı Mahallelerinde 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

24. (3) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.'ye ait, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi, 10967 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

25. (4) Kocasinan İlçesi, Şeker, Mithatpaşa, Oruçreis ve Kötügöller Mahallelerinde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

26. (5) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, mülkiyeti KASKİ’ye ait olan Gökkent Mahallesi 11418 ada 2 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında su deposu olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

27. (6) Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 4868 ada, 1 parsel ve 4867 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

28. (7) Talas Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 168 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

29. (8) İncesu Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 73 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

30. (9) Hacılar Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

31. (10) Melikgazi Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarih, 221, 222, 223 sayılı ve 09.12.2021 tarih, 250, 251, 252, 253, 254 ve 255 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

32. (11) Sarız Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

33. (12) Özvatan Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

34. (13) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanda imar planlarına uygun olarak Kentsel Tasarım Projesinin yapılması talebinin görüşülmesi.

35. (14) Talas Belediyesi’nin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde kalan 26.30 hektarlık alanın ve Endürlük Mahallesi sınırları içerisinde kalan 11.25 hektarlık alanın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.

36. (15) Kocasinan İlçesi, Yeşil Mahallede (tapuda Kötügöller Mahallesi), muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanlarda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

37. (16) Pınarbaşı Belediyesi’nin, Kayaönü Mahallesi, 111 ada 26 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

38. (17) Hacılar Belediyesi’nin, Hürmetçi Mahallesi 4285 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yaklaşık 6,21 hektarlık alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

39. (18) Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden düzenlenen Hobi Bahçeleri Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin görüşülmesi.

40. (19) Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; belirtilen harcama kalemlerine 103.000.000,00 TL ekleme ve aktarma yapılması talebinin görüşülmesi.

41. (20) Hacılar Belediyesi’ne 7.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin görüşülmesi.

43. (21) Muhtelif Yerlerde Sıcak Asfalt Kaplama İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ yada görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.

43. (22) Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Anbar mevkiinde bulunan Kamyon ve Tır garajının 10 yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

44. (23) Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 1836 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.