1.Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.66.67.72.75.76.84.85.86.87.88 ve 89 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasıtalebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 80, 81, 82, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Meclisinin 06.10.2008 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediyesi Meclisinin 03.11.2008 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen Gömeç Mahallesi, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın, Sığınmacı Kabul ve Barınma Merkezi yapılmak üzere İmar planlarında gerekli değişikliğin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediyesi Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Cırgalan Mahallesi, 487 pafta, 3875 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.2009 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebihususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Gesi Belediyesince, Fatih Mahallesinde yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 85.maddesine istinaden, Zabıta Dairesi Başkanlığının Hizmetlerinin yürütüle bilmesi için 1 adet kapalı kasa kamyonet satın alınması talebinin görüşülmesi.
12.Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon üyesi Mehmet ŞEREFLİOĞLU’nun istifa etmesinden dolayı Komisyona yeni ye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi.
13.15-18 Kasım tarihleri arasında, Belçika’nın Brüksel kentinde yapılan “AB’de ve Türkiye’de belediyeler ve belediye şirketleri ile ilgili deneyimlerin paylaşılması” projesi kapsamında Brüksel’de “Yerel Kamu Şirketlerinin Geleceği Konusundaki Yeni Eğilimler ve Yol Haritası Ana Temalı CEEP 11. Yıllık Olağan Toplantısına AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Fatih GAVGACI Encümeni’nin 12.11.2008 tarih ve 45-885 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
14.23-26 Kasım 2008 tarihleri arasında Kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde Kabartay Balkar Cumhuriyeti ve Nalçik şehrine yapılacak ziyaret için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK, Meclis Üyesi Murat İLHAN, Genel Sekreter Yardımcısı Enver KEMALOĞLU ve Özel Kalemden Ali YILMAZ Encümenin 19.11.2008 tarih ve 46-912 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.
15.Kuruköprü Belediyesinin 2008 yılı bütçesine 150.000,00YTL Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.

EKGÜNDEM:

1.(16) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.(17) Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24 ve Kamuda Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili 5620 Sayılı kanunun 3 ncü maddeleri gereğince, 2009 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin görüşülmesi.
3.(18) Belediyemizin 2009 yılı Gelir Bütçesinde belirtilen, Mezarlıklar Müdürlüğüne ait Ücret Tarifesinde, Eski Mezarlık Mevkiindeki; muhtelif adalardaki mezar yeri ücreti 3.500,00YTL olması gerekirken sehven 3.000,00YTL olarak belirtildiği, ayrıca tarifede Kefen hizmetinin sehven yer almadığından bu hizmetinde 2008 yılı fiyatı olan 25.00YTL olması ve fakirliğini belgeleyenlere ücretsiz kefen uygulaması talebinin görüşülmesi.
4.(19) Kayseri Raylı Taşıma sistemi İnşaatı yapım işi ve araç alımı projelerinin Avans ve İş artışlarında kullanılmak üzere İller Bankasından Kaynak kullanımı konusunda İller bankasınca hazırlanan standart metnin kabulü hakkında karar verilmesi talebinin görüşülmesi.
5.(20) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden; 73.000.000,00YTL ödeneğin Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerine aktarılması talebinin görüşülmesi.
6.(21) Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 14.01.2008 tarih, 15 Sayılı Kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
7.(22) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(23) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erciyes Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
9.(24) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
10.(25) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
11.(26) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221 ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
12.(27) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 108 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(28) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
14.(29) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuşcu Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(30) Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16.(31) Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında 02-06 Aralık 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde araçların imalat kontrollerini yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Arif EMECEN’nin görevlendirilmesi.
17.(32) Mülkiyeti Belediyemize ait Sümer Mah. 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 numaralı parsellerin tevhid edilmesi sonucu oluşan Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1999 parsel numaralı, 14225, 77 metre kare Ticaret Alanı arsasının satışının yapılmasının görüşülmesi.
18.(33) Kemal DEMİR’in Nazım İmar Planlarında değişikliğe yapılan itirazının görüşülmesi.
19.(34) Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti hazineye ait Hasanarpa Mahallesi, 5 pafta, 504 ve 505 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
20.(35) Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebinin görüşülmesi.
21.(36) Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebinin görüşülmesi.
22.(37) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün Nazım İmar Planlarında değişikliğe yapılan itirazının görüşülmesi.