Erciyes Dağında, Kış sporlarının canlandırılması ve bununla ilgili turizm tesislerinin yapılması amacıyla hazırlanan Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Master Planı kapsamında, proje alanı olarak belirlenen alan sınırları içinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 26.473.787.39 m2 yüzölçümlü 38 adet taşınmazın Belediyemize satışı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talep edilmişti.
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 01.07.2008 tarih ve 3313-14499 sayılı yazısı ile bahse konu 38 adet taşınmazın belediyemize satışına esas olmak üzere,
1. Söz konusu taşınmazların yapılacak 1/1000 ölçekli imar planı ile satış amacına uygun olarak Belediyemizce yapılacak yatırım türünün niteliğini açık olarak ihtiva edecek şekilde belirlenmemesi durumunda Belediyemiz tarafından Hazineden herhangi bir hak, tazminat, faiz v.s. talebinde bulunulmayacağının ve taşınmazların satış bedeli üzerinden aynen iade edileceğinin,
2. Bahse konu taşınmazlar üzerine yapılacak olan tahmini bedeli yaklaşık 33,340,000$ olan Kış Sporları ve Turizm tesisleri yatırımının bizatihi Belediyemiz tarafından gerçekleştirileceği ve tesislerin en geç 2011 yılında faaliyete geçirileceğinin,
3. Anılan taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek olan tesislerin faaliyete geçmeden önce üçüncü kişilere hiçbir şekilde devredilmeyeceğinin, Belediye Meclisimizce taahhüt edilmesi ve harca esas değer üzerinden satış bedelinin (1,808,380.52YTL) ödenmesi-taksitlendirilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.