KAMU SEKTÖRÜNDE 6631 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI

Ülkemizde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatının sağlanması adına oldukça önemli bir adım olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Alt mevzuat düzenlemeleri ile de detaylandırılan ve ülkemiz ihtiyaçları ile dünyada iş sağlığı ve güvenliği iyi uygulamalarını içeren Kanun, iş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmiş ülkeler seviyesine erişmede temel yol gösterici niteliğindedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyicive düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak ilgili birimleri uyarmak,
 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunmak,
 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına almak,
 • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklamak,
 • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen hususları yerine getirmek.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI

AB’nin 89/391 EEC sayılı direktifi ile İLO İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 161 Sayılı Sözleşmesine paralel olarak, iş sağlığı ve güvenliğinin yeni ve gelişen yaklaşımı olan risk bazlı yaklaşımın temelini oluşturan ve işyerlerinin kendine has iş sağlığı ve güvenliği koşullarının değerlendirilerek ve gerekli önlemlerin neler olduğunun göz önünde bulundurularak Belediyemiz Birimlerinin risk değerlendirmeleri yapılarak gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında; Kurumumuzda 2 İSG uzmanı tarafından (OSB) hizmet verilmektedir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

1.Genel konular
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileninim

3. Teknik konular
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)
Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler düzenli bir şekilde yapılıp belgelendirilerek çalışanın özlük dosyalarında saklanmaktadır.

Merkez İtfaiye Eğitim

Develi İtfaiye

Park ve Bahçeler

Makina İkmal

Makina İkmal

Makina İkmal

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ KAVRAMI

Bu kavram, çalışma ortamının gözetimi ile çalışanın sağlık gözetiminin bileşkesidir. Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki hastalıkları önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikler ile tüm çalışmaların kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve bildirimini de içeren sağlığı koruyucu tüm çalışmalardır.

Bu kapsamda Kurumumuzda 2 Doktor ve 1 DSP ile (OSB) hizmet vermektedir.

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)

İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.
Küresel Bir Tehdit Olan (COVID-19 Salgını) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığınca, COVID-19 ile mücadeleye yönelik olarak, Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda; Kamu Kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket ederek, virüsün Kurumuz çalışma alanlarında yayılma ve bulaşıcılığını azaltmak adına tüm koruyucu önlemler alınmış ve İSG açısında gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Kurumumuzda 2 Doktor ve 1 DSP ile (OSB) hizmet vermektedir.

BELEDİYELERDE İSG UYGULAMA REHBERİ
COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İSG YÖNÜNDEN SIKÇA SORULAN SORULAR
COVID-19 İLE MÜCADELEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU