BAŞLIK DETAY
14 Ekim 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Eylül 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
19 Ağustos 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Temmuz 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
10 Haziran 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
17 Mayıs 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Mayıs 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Nisan 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Mart 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Mart 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Şubat 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Şubat 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
18 Ocak 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Ocak 2019 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Aralık 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
10 Aralık 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
22 Kasım 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Kasım 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Kasım 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Ekim 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi