BAŞLIK DETAY
08 Ekim 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
10 Eylül 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
17 Ağustos 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Ağustos 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Temmuz 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Temmuz 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Haziran 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Haziran 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
18 Mayıs 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
14 Mayıs 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
13 Nisan 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
09 Nisan 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Mart 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Mart 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
16 Şubat 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
12 Şubat 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
08 Ocak 2018 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
15 Aralık 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
11 Aralık 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi
30 Kasım 2017 Tarihli Meclis Karar ÖzetleriDetaylı Bilgi