Kentiçi Ulaşımda, ulaşımın kalitesini belirleyen önemli bir faktör de ulaşım modlarının birbirleriyle olan entegrasyonudur. Ulaşım entegrasyonu bu bağlamda, yaya, bisiklet, özel araç, otobüs, raylı sistem gibi ulaşım için kullanılan bütün ulaşım araçlarının birbiriyle entegre şekilde çalışması anlamına gelmektedir.
Kentimizde hâlihazırda toplu taşıma, otobüsler ve hafif raylı sistem taşıma araçları ile yapılmaktadır. Raylı Sistemin tamamlanmasıyla, Raylı sistem istasyonları toplu taşıma entegrasyonu için odak noktası olmuştur. Otobüslerin, özel araçların tamamlanan 17,4 km'lik etabıyla Raylı Sistem istasyonları ile bağlantısı sağlanarak bütünleşik ve hızlı bir toplu taşıma sistemi sağlanmıştır. Kent trafiğinden dolmuşların çekilmesiyle trafikte rahatlama ve doğal gazlı otobüslerin kullanımının artmasıyla çevre kirliliğinde azalma gözlenmektedir.
Yeni kavşak, park ve meydan düzenlemeleriyle, yayalar için geniş dolaşım ve erişim alanları sağlanmaya ve düzenlemeler ile de toplu taşım modları ile entegrasyonları da yapılmaya çalışılmaktadır.

Bu faaliyetin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır.

 • Kayseri'nin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek.
 • Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak.
 • Kayseri nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek.
 • Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil, insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve buluna birliğini artırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yolağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak.
 • Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirmek.
 • Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.
 • Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projeler kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak.
 • Ulaşım projelerinin, Kayseri'nin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek.
 • Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek.
 • Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptamak.
 • Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecini sürekli kılmak.
 • Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak.