Bütçe Şube Müdürlüğü; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları çerçevesinde bütçe ve kesin hesap işlemlerini gerçekleştirmektir. Stratejik plan ve performans programına uygun olarak izleyen iki yılı da kapsayacak şekilde analitik bütçeyi hazırlamak, Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını, harcamaların performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, Kredi işlemlerini takip etmek ve finansmanını sağlamak, İlçe ve ilk kademe belediye bütçelerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve belediye meclisinde görüşülmesini sağlamak, Bütçe kesin hesabını hazırlamak, Ödeme emri belgelerindeki bütçe kodlamalarının uygunluğunu ve yeterli ödeneğin olup olmadığını kontrol ederek; harcamaların gerçekleşmesi için bütçe bloke işlemlerini yapmak Görev alanıyla ilgili analizler yapmak ve raporları hazırlamak, danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek, daire başkanlığımızı ilgilendiren bilumum gelir ve gider anketlerini doldurup onayladıktan sonra gerekli yerlere göndermek, Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
Ahmet ÖZDEN Bütçe Şube Müdürü 207 15 76
Bekir KAYDOK Bütçe Personeli 207 15 77
İbrahim TÜRK Bütçe Personeli 207 15 77
Bütçe Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması