1- Stratejik Plan Hazırlanması:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereği belediyemiz geleceğe ilişkin vizyon ve misyonunu belirleyerek mevzuat ve benimsediği temel değerler çerçevesinde amaç ve hedeflerini ortaya koymak ve bu amaç ve hedeflere ilişkin stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. Müdürlüğümüz yönetmeliklerde belirtilen hususları dikkate alarak belediye birimlerimizin stratejik amaç, stratejik hedef ve faaliyetlerinin elirlenmesinin ardından belediyemizin stratejik planı hazırlanır.

2- Faaliyet Raporunun Hazırlanması:
Kent Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmeliğin 11. Maddesinin (3) fıkrasına istinaden her yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilmiş olan faaliyetleri içeren idare faaliyet
raporları hazırlanır.

3- Performans Programının Hazırlanması:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddeleri gereğince hazırlanması gereken ve bir sonraki yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan hedefleri içeren İdare Performans Programı hazırlanır. Performans Programlarının 6 aylık Gerçekleşme Raporu hazırlanarak Başkanlık Makamına sunulmaktadır.

4- İç Kontrol Standartları Eylem Planının Oluşturulması ve Uygulamaları:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. Maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Buna ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmıştır. Yılda iki defa 6 şar aylık dönemler halinde (Ocak-Haziran) - (Temmuz- Aralık) İç Kontrol Eylem Planı Uygulama Raporu hazırlanarak İç kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu Başkanlığı sunulmakta ve onaydan sonra, Başkanlık Makamına sunulmaktadır.

5- Kamu Hizmet Standartları Tablolarının Hazırlanması:
Başbakanlık tarafından hazırlanıp, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda, Belediyemiz bünyesinde Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi ve tabloların oluşturulması konusunda gerekli çalışmalar yapılmış değişikliklere göre güncelleme yapılarak web sitemizde yayımlanmaktadır.

Mehmet ÖZSÜRTMELİ
Strateji Geliştirme Şube Müdürü
0352 207 17 11 / 1711

Remzi AKGÜL
Evrak Takip Personeli
0352 207 17 12 / 1712

 
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları