MADDE 15 - (1) Hesap İşleri Şube Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Çalışma esasları şunlardır;

5293 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanununun 24. maddesinde açıklanan Belediye Giderlerinin;

 1. Düzenlenen ödeme Emirlerinin, Devlet Harcamaları belgeleri yönetmeliğine göre uygunluğunu kontrol ederek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğindeki çalışması gereken hesaplara alınmasını ve takibini sağlamak.
 2. 6425 sayılı harcırah Kanununun ilgili hükümleri gereğince; mutemet ve yolluk avansı ile bankalarda mutemetler adına açılacak kredilerle, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için milli bankalar nezdinde akreditif karşılığı açtırılacak kredilere ait avans senetlerini düzenlemek.
 3. 657 ve 4857 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışan memur ve işçilerin aylık, maaş ve ücret, sosyal haklar, fazla mesai ve gece zammı gibi tahakkuk eden vb. tüm alacakların ödemesini yapmak.
 4. Belediye personelinin icra, nafaka, kefalet, aidatı, öğrenim kredisi gibi tahakkuk edecek borçların ücret ve maaş bordrolarından yapılacak kesintilere ait ödemelerin ilgili kamu ve kuruluşlarına yatırılmasını sağlamak.
 5. Bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden kişi borçlarını hesaba almak ve kayıtlara işlemek.
 6. İller Bankası, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca ilgili kanunlar gereği verilen paralarla, ilgili kurumlara olan borçlardan dolayı yapılan kesintilerin takibini yapmak ve kayıtlarını tutmaktır.
 7. Belediyemizin gelir ve gider hesapları ile ilgili düzenlenen Sayıştay sorgu ve teftiş layihasına cevap verme ve neticelendirme.
 8. Şube Müdürlüğüne intikal eden her türlü yazışma ve tahakkuk evraklarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında organize sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.
 9. Şube Müdürlüğünün iş ve işlemleri konusunda ilgili birimlerle işbirliği kurmak ve Muhasebe yetkilisine gerekli bilgileri vermek.
 10. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen defterlerin tutulmasını sağlamak, defterlerin işlenmesi neticesinden aylık mizan ve diğer yardımcı cetvellerin
 11. Bütçeye konulan kanuni payların takibini yaparak ödenmesini sağlamak, müfettişler tarafından hazırlanan teftiş layihaları veya sorgularına cevap verip, kesinleşen ilama bağlanmış borçları kişi borçları hesabına alarak takibini yapmak.
 12. Şube Müdürlüğünün iş ve işlemleri konusunda ilgili birimlerle işbirliği kurmak ve yetkili üst makamlara gerekli bilgileri iletmek.
 13. Muhasebe yetkilisinin vereceği yazılı ve sözlü talimatları yerine getirmekle yükümlüdür.
 14. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 15. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm Mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması diye Başkanı yürütür.
 16. Firmaların Ödemeleri yapılırken Vergi Dairesine Borçlarının olup olmadığı sorgulanır. Sorgulama sonucunda Vergi borcu olan Firmaların emanetlerindeki paradan kesilerek ilgili Vergi Dairelerine yatırılması sağlanır.
 17. İhale ile Belediyemizden iş alan Müteahhit Firmaların SGK borcu sorgulamalarının yapılarak borcu olan Firmaların istihkaklarından kesilmek suretiyle SGK’ya yatırılması sağlanır.
 18. Belediyemize bağlı şirketlerin muhasebe kayıtlarından oluşturulan kümülatif mizan verilerini 3’er aylık dönemler halinde (Ocak-Mart, Ocak-Haziran vs.) kontrol edilerek KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) üzerinden gönderilmektedir.
 19. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla genel yönetim mali istatistiklerinin derlenmesi ve bu verilerden üretilen raporların belirlenen sürelerde aylık dönemlerde muhasebe kayıtlarından oluşturulan kümülatif mizan verileri takip eden ayın sonuna kadar Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden gönderilmektedir.

Hesap İşleri Şube Müdür

Şahin Atabaş - 1580

Muhasebe Görevlileri

Eftal Koç - Rukiye Başak Şimşek - Hüseyin Oğuz - 1578

Fadime Yıldız - Bünyamin Dindar - İbrahim Gökkurt - 1579

Şahin Atabaş - 1581

Hesap İşleri Şube Müdürlüğü Denetim İç Kontrol ve Raporlama İş Akış Şeması
Hesap İşleri Şube Müdürlüğü Mahkeme ve Haciz Belgeleri İş Akış Şeması
Hesap İşleri Şube Müdürlüğü Resmi Kurum Belgeleri İş Akış Şeması
Hesap İşleri Şube Müdürlüğü Ödeme Emri Belgesi İş Akış Şeması
Hesap İşleri Şube Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İş Akış Şeması