Daire Başkanlığı Şefinin görevleri şunlardır;

a) Birim Personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
b) Evrak dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak,
c) Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma ve sevk personellerine verilmesini sağlamak,
ç) İşlemi bitmemiş evrakı ilgili personel ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,
d) Gelen ve giden evrakın YBS kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,
e) Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek,
f) Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,
g) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
ğ) Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
h) Birim faaliyetleri ile ilgili oluşturulan hizmet gerçekleştirme ve kalite planlarının birim personeli tarafından uygulanmasını sağlamak,
ı) Birim kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetlerin planlamalara uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,
i) Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetim bilgi sistemi tarafından yayınlanan prosedür, talimat ve Rehberleri uygulamak ve ilişkili dokümanların birim personeli tarafından kullanılmasını sağlamak,
j) Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,
k)Birim faaliyetleri ile ilgili oluşturulan yönetim bilgi sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan çalışmaları üst amirine önermek,
l) Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakları kullanım noktasında bulundurmak,
m)Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek, üst amire rapor etmek ve planlı toplantılara katılmak,
n)Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin uygun bir şekilde yerine getirilmesinden Müdürlere karşı sorumludur.
o) Üst amirin verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en süratli sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
ö) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek ve üst amirine iletmek.
 
(2) Şefliğin sorumlu olduğu iş ve işlemleri, ilgili mevzuata uygun, zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Daire Başkanına, Müdürlüklere ve Üst Yönetime karşı sorumludur.

(3) Şeflikte yürütülen faaliyetlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlanmasından ve duyurulmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.
 
 • Demirbaş Ambarı
 • Lojmanlar
 • Belediye Hizmet ve Ek Hizmet Binalarının Temizliği
 • Alt Geçit ve Pasajların Temizliği
 • Üst Geçitlerin Temizliği
 • Araç Tahsis
 • Kayseri Evi
 • Şehirlerarası ve İlçeler (Batı) Otogarı
 • Şirketlerimiz ve İştiraklerimiz
 • Yeni Hal Kompleksi
 • Teknik Bakım Onarım işleri