İdari İşler Teknik Onarım Şube Müdürlüğü;

   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı yetkilere, Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 10.06.2019 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanmış olan İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği;
 
(1)İdari İşler Ve Teknik Onarım Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
 
a) Başkanlıkça Daire Başkanlığına yönlendirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi iş, işlemlerini yapar, kontrolünü sağlar,
b) Kanunlar ve diğer ilgili mevzuatın kendine verdiği yetkiler doğrultusunda Daire Başkanlığından havaleli olarak gelen tüm evrakları kanuna göre sonuçlandırıp takibini ve dosyasına kaldırılmasını sağlar,
c) Müdürlüğe bağlı görev yapan memur ve işçinin kanun ve yasalar doğrultusunda disiplinli ve koordineli çalışmasını sağlar.
ç) Daire Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapar.
d) Yıllık hizmet   plan   ve  programlarını  hazırlayarak,   uygulama ve  denetlemesini   yapar,
e) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri alır,
f) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, programın gerçekleşmesini sağlar,
g) İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken eşgüdümü sağlar, bu konuda gerekli yerlerle işbirliği yapar,
ğ) İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapar, tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlar ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurur,
h) Kurumun ihtiyacı olan malzeme ve eşyanın bulunduğu depo miktarlarının
kayıtlarını tutarak, emre uygun olarak tahsis yerine sevkini sağlar,
ı) Müdürlüğe gelen-giden evrak işleyişinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli tedbirleri  alır,
i) Müdürlük istatistik bilgilerini toplar ve değerlendirmeler yaparak ilgili yerlerle paylaşır,
j) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, demirbaşların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar,
k) Makamın verdiği emir ve talimatları ilgili birimlere duyurmak,  işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırarak ilgili yere bilgi vermek,
l) Müdürlük makamını ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak,
m) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlar, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yaparak gerekli tedbirleri alır,
o)Müdürlüğün gereksinim ve performans hedeflerine göre yıllık bütçe teklifini hazırlamak ve sunmak,
ö) Başkanlık Makamının emirlerini ilgili yerlere ulaşmasını sağlar,
p) Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapar,

(2) Müdürlüğün sorumlu olduğu iş ve işlemleri, ilgili mevzuata uygun, zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Daire Başkanına ve Üst Yönetime karşı sorumludur.

(3) Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlanmasından ve duyurulmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.
 
İdari İşler Ve Teknik Onarım Şube Müdürlüğü’nün Görev Alanları:

  • Demirbaş Ambarı
  • Lojmanlar
  • Belediye Hizmet ve Ek Hizmet Binalarının Temizliği
  • Alt Geçit ve Pasajların Temizliği
  • Üst Geçitlerin Temizliği
  • Araç Tahsis
  • Kayseri Evi