İşletmeler ve İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü;

   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı yetkilere, Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 10.06.2019 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanmış olan İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereği;
 
(1)İşletmeler Ve İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün Görevleri Şunlardır;
 
a) Başkanlıkça Daire Başkanlığına yönlendirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesinin İştiraklerinin resmi iş, işlemlerini yapıp, kontrolünü sağlamak,
b)İştiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlanması, programlanması ve işletilmesini sağlamak üzere, Belediye ile şirketler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini yürütmek, koordine etmek ve ilgili makamlara sunmak,
c) Belediye ortaklığında kurulacak şirketlerin mevzuata uygun şekilde kuruluş çalışmalarını yapmak,
ç) Belediye ve İştirakleri arasında haberleşme ve koordinasyonu sağlamak,
d) Belediyenin İştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarını korumak,
e) Şirketlerin Genel Kurullarını takip etmek ve Başkanlıkça görev verilmesi halinde Belediyenin Genel Kurulda temsilini sağlamak,
f) İştiraklerin sermaye artışıyla ilgili taleplerini değerlendirip, Belediyenin yetkili organlarına karar verilmek üzere sevkini sağlamak,  
g)  İştiraklerin verimlilik esaslarına göre işletilmesini takip etmek,
ğ) Şirketlerin veya iştiraklerin ortaklıktan ayrılma ve fesih işlemlerinin takibini sağlamak.
(2) Müdürlüğün sorumlu olduğu iş ve işlemleri, ilgili mevzuata uygun, zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Daire Başkanına ve Üst Yönetime karşı sorumludur.
(3) Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlanmasından ve duyurulmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.
 
İşletmeler ve İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün Görev Alanları;

 • Şehirlerarası ve İlçeler (Batı) Otogarı
 • Şirketlerimiz ve İştiraklerimiz
 • Yeni Hal Kompleksi
 Belediyemize ait şirketler ve iştirakimiz olan  şirketlerle belediyemiz arasındaki  koordinasyon Daire Başkanlığımız İşletmeler ve İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Belediyemize ait Şirketler;
   Şirketlerimiz :               
 • Kaymek A.Ş.               
 • İmar A.Ş.                         
 • Kay-Tur A.Ş.                   
 • Spor A.Ş.                         
 • Ulaşım A.Ş.                     
 • Erciyes A.Ş.                     
 • Yak-Taş A.Ş.                   
İştirakimiz olan Şirketler :
 • Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.
 • Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic. A.Ş.
 • Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.
 • Kayserigaz A.Ş.
 • Kay-Ser A.Ş.
 • Eryağ A.Ş.
 • Kepsaş A.Ş.
 • Erciyes Enerji San.Tic. A.Ş.