Teknik Koordinatörlük;

   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı yetkilere, Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 10.06.2019 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanmış olan İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereği;
 
(1) Teknik Koordinatörlüğün Görevleri Şunlardır;

a)Başkanlıkça Daire Başkanlığına yönlendirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesinin İşletme ve İştiraklerinin kullandığı binalar, diğer müştemilat ve eklentilerinin doğalgaz, elektrik, su v.s ile ilgili giderlerini,  abonelik işlemlerini takip edip/ettirip tutanağa bağlayıp tahakkuk birimine teslim etmesini sağlar,
b)Tüm şirketlerin mekanik bakımı (kazan, kombi, şofben, klima santralleri, klima pompa, yangın sistemi, hidroforlar) v.b bakım onarımının yapılması,
c)Tüm yüzme havuzlarının ısıtma sistemi filtreleme sistemi bakım onarımı ve havuz kimyasal denetleme ve kontrolünün sağlanması,
ç)Tüm şirket tesislerinin jeneratör kompanize pano, zayıf akım sistemi ve elektrik sistemlerinin bakım, onarım ve tadilatı işlemleri.
d)İş sağlığı ve güvenliğine uygun mekanik sistemlerin ve elektrik sistemlerinin yapılması.
e) Belediyemize ait hizmet binalarının mekanik bakımı (kazan, kombi, şofben, klima santralleri, klima pompa, yancın sistemi, hidroforlar) v.b bakım onarımının yapılması,
f) Belediyemize ait hizmet binalarının, tüm şirket tesislerinin boya, alçı, fayans tamir bakım ve onarımlarının yapılması.
g)Yıllık tüm mekanik ve elektronik cihazların düzenli olarak bakımlarının yapılması, 
ğ)Belediyemiz Ana Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası ve Belediyemize bağlı Şirketlerin tesislerinde görev yapan Özel güvenlik görevlilerinin denetim ve kontrolünü yapar. 
h) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
ı) Görev ve yetki çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesini temin etmek,
i) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmaktır.
k) Personeli arasında görev dağılımını yapmak ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,
l) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,
m) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,
n) Personelinin performansını periyodik olarak değerlendirmek; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapmak,
o) Teknik Koordinatörlük çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirlemek ve üstüne iletmek,
ö) Personellerin yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,
i) Teknik Koordinatörlükte çalışan personellere üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,
p) Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapar.
 
(2) Teknik Koordinatörlüğün sorumlu olduğu iş ve işlemleri, ilgili mevzuata uygun, zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Daire Başkanına ve Üst Yönetime karşı sorumludur.
(3) Teknik Koordinatörlükte yürütülen faaliyetlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlanmasından ve duyurulmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.
 
 Teknik Koordinatörlüğün Görev Alanları;
 • Kombi ve kalorifer kazanı bakım onarım işleri
 • Klima ve klima santralleri bakım onarım işleri
 • Jeneratör bakım onarım işleri
 • Elektrik arıza bakım onarım işleri
 • Sıhhi tesisat arıza bakım onarım işleri
 • Havuz bakım onarım ve kimyasal takibi işleri
 • İdarı binaların bakım onarımları
 • Boya ve tadilat işleri
 • Büyükşehir Belediyesi elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlerinin takibi ve yapımı
 • Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda yapılan tüm programlara seslendirme sistemi refakati ve teknik destek sağlanması
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi kurumsal portal yazılımı üzerinden gelen arıza taleplerine hızlıca cevap verilerek arızanın çözülmesi